Zastosuj narzędzia oceny na każde stanowisko w każdej branży.


Testy zdolności online Verify
Verify to dwuetapowy proces testowania kandydatów online. W pierwszym etapie kandydat wykonuje dany test zdolności w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. W drugim, opcjonalnym, etapie kandydat wykonuje krótki test weryfikacyjny potwierdzający wynik testu uzyskany po przejściu etapu pierwszego.

W skład baterii testów Verify wchodzą trzy testy:

Rozumowanie numeryczne
Test służy do pomiaru zdolności kandydata do podejmowania prawidłowych decyzji lub wyciągania poprawnych wniosków na podstawie danych numerycznych i statystycznych. 

Rozumowanie werbalne
Test służy do pomiaru zdolności kandydata do oceny logiki różnego rodzaju argumentów słownych, wyrażonych w formie pisemnej. 

Rozumowanie indukcyjne
Test jest przeznaczony do badania zdolności wyciągania wniosków i rozumienia relacji pomiędzy różnymi konceptami niezależnymi od posiadanej wiedzy.


Zaawansowana Seria Menedżerska 
(ang. Advanced Managerial Tests - AMT)

Seria bada zdolności werbalne i numeryczne u dyrektorów i kandydatów na wyższe stanowiska menedżerskie. Wykorzystywana jest zarówno w procesach rekrutacji i selekcji, jak i przy określaniu potrzeb rozwojowych pracowników.

Seria Menedżerska
(ang. Management and Graduate Item Bank - MGIB)

Ta seria testów przeznaczona jest do badania zdolności słownych i numerycznych u studentów i absolwentów szkół wyższych. Znajduje zastosowanie zarówno przy rekrutacji zewnętrznych kandydatów do pracy, jak i przy promocji kandydatów do awansów wewnątrz firmy, a także planowaniu ścieżek kariery i określaniu potrzeb szkoleniowych.

Seria Kontaktu z Klientem
(ang. Customer Contact - CC)

Seria obejmuje narzędzia, które mogą być stosowane dla celów rekrutacji lub rozwoju pracowników zajmujących różnorodne stanowiska w działach sprzedaży produktów i usług. Testy przeznaczone są do badania zdolności w zakresie oceny informacji słownych oraz analizowania i wnioskowania na podstawie danych liczbowych.

Seria Myślenie Techniczne
(ang. Applied Technology Series - ATS)

Seria znajduje zastosowanie zarówno przy rekrutacji zewnętrznych kandydatów, jak i awansach wewnętrznych na stanowiska techniczne i produkcyjne. Testy przeznaczone są dla osób z co najmniej średnim technicznym wykształceniem. W skład serii wchodzą testy badające różne zdolności techniczne, między innymi rozumienie pisemnych instrukcji, szacowanie wyników obliczeń, rozumienie zasad mechaniki, wykrywanie usterek, rozumienie diagramów, wyobraźnia przestrzenna.

Seria Techniczna
(ang. Technical Test Battery - TTB)

Seria Techniczna znajduje zastosowanie zarówno przy rekrutacji zewnętrznych kandydatów, jak i przy promocji kandydatów do awansów wewnątrz firmy na stanowiska produkcyjne i techniczne. Przeznaczona jest dla osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym. W skład serii wchodzą testy badające zdolności rozumienia werbalnego, arytmetycznego, analizowania diagramów i wyobraźni przestrzennej.

Seria Informatyczna
(ang. Information Technology Test Series - ITTS)

Seria przeznaczona jest do badania zdolności kandydatów aplikujących na stanowiska w obszarze informatyki, księgowości, kontrolingu, jak również na stanowiska związane z wprowadzaniem danych do komputera. Testy wchodzące w skład serii mierzą zdolności rozumienia diagramów i dokładności spostrzegania.

Testy kreatywnego myślenia
(ang. Brainstorm)

Test ten bada umiejętność generowania różnych oryginalnych rozwiązań w odpowiedzi na opisane w tekście sytuacje zawodowe. Ocena kreatywnego myślenia u kandydatów dotyczy ilości, różnorodności i oryginalności rozwiązań zaprezentowanych im problemów. Ćwiczenie pozwala na dokonanie obiektywnej i szczegółowej oceny zdolności twórczego myślenia.

Testy zręczności

Mandex
Test bada zdolności manualne niezbędne do składania i montowania przedmiotów mechanicznych, jak również wyobraźnię przestrzenną oraz rozumienie podstawowych zasad mechaniki.

Findex
Test bada sprawność manualną i polega na zamontowaniu na stałe metalowych pręcików i śrubek w metalowych sztabkach w określonym przedziale czasowym. Test - urządzenie przeznaczone jest dla pracowników liniowych i produkcyjnych.

Kwestionariusz Osobowości Zawodowej OPQ32
(ang. Occupational Personality Questionnaire - OPQ)

Kwestionariusz Osobowości Zawodowej OPQ32 dostarcza informacji o preferowanym stylu zachowania przedstawionym za pomocą profilu osobowości. Profil ten opisuje 32 wymiary dotyczące relacji z ludźmi, stylu myślenia oraz uczuć i emocji. Kwestionariusz znajduje zastosowanie w procesach rekrutacji i selekcji kandydatów oraz jako wsparcie procesów oceny kompetencji i określania obszarów do rozwoju pracowników. Jest dostępny w wersji online.

Kwestionariusz Motywacji MQ
(ang. Motivation Questionnaire - MQ)

Kwestionariusz Motywacji bada 16 czynników, które mogą wpływać motywująco lub demotywująco na badaną osobę. Analiza otrzymanych wyników pozwala określić indywidualny charakter motywacji kandydata oraz to jak długo oraz w jakich okolicznościach dana osoba utrzyma swoje zaangażowanie. Kwestionariusz jest dostępny w wersji online.

Kwestionariusz Poczucia Odpowiedzialności DSI
(ang. Dependability and Safety Instrument - DSI)

DSI identyfikuje pracowników, którzy z wysokim prawdopodobieństwem będą rzadziej ulegali wypadkom i rzadziej przebywali na zwolnieniach lekarskich. Kwestionariusz Poczucia Odpowiedzialności DSI pomoże Ci zmniejszyć liczbę wypadków w pracy, zwiększyć wydajność pracy oraz poprawić satysfakcję klientów. Dostępny jest w wersji online.

Kwestionariusz Stylu Kontaktu z Klientem CCSQ
(ang. Customer Contact Styles Questionnaire - CCSQ)

Kwestionariusz Stylu Kontaktu z Klientem CCSQ dostarcza informacji na temat tych aspektów osobowości, które są ważne z punktu widzenia sprzedaży i obsługi klienta, np. empatia, innowacyjność, elastyczność czy zorientowanie na rezultat. Kwestionariusz wykorzystywany jest zarówno w procesach rekrutacji, jak i rozwoju kadry związanej ze sprzedażą i obsługą klienta.

Kwestionariusz Stylu Pracy WSQ
(ang. Work Styles Questionnaire - WSQ)

Kwestionariusz Stylu Pracy stworzono, aby pomóc w dokonywaniu oceny i rozwijaniu zachowań związanych z osiąganiem dobrych wyników w pracy w obszarach przemysłowych i produkcyjnych. Obejmuje on 18 czynników osobowościowych istotnych z punktu widzenia pracy w obszarach produkcji. Do obszarów tych należą m.in.: planowanie, metodyczność, odporność psychiczna czy zdecydowanie.

Uniwersalny Model Kompetencji UCF
(ang. Universal Competency Model - UCF)

Uniwersalny model kompetencji UCF składa się z 20 szczegółowo opisanych kompetencji, które odnoszą się do zachowań, umiejętności i motywacji wpływających na sukces w pracy. Model ten dostarcza spójnego języka, którym posługujemy się w przypadku wszystkich produktów i usług SHL. Model opracowany został na podstawie wieloletnich badań nad opisami stanowisk przeprowadzonych w organizacjach na całym świecie.

Drogi Użytkowniku, z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z tego względu informujemy, iż zbieramy następujące dane dotyczące użytkownika: adres IP oraz dane osobowe zbierane za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez witrynę na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik do wyświetlenia zawartości witryny, w celu utrzymania sesji w niniejszej witrynie internetowej, zapewnienia bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zebrane od użytkownika dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, np. dostawcom usług hostingowych, innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania lub inne organy o ile wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych w witrynie plików cookies ich funkcji, okresów przechowywania znajdziesz w dokumencie polityki prywatności. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego. Polityki prywatności